Bioenergi er ikke bæredygtigt

0
3643

Af: Valder Fredens, Ungdom NOAH

Bioenergi hyldes som en CO2-neutral energikilde, der kvit og frit kan erstatte fossile brændstoffer. Dette er desværre ikke tilfældet.

Bioenergi er en samlet betegnelse for energi produceret via afbrænding af biologisk materiale. Der er mange typer bioenergi, hvoriblandt nogle er mindre bæredygtige end andre. Ofte er det brænde, træpiller, halm, biogas og biobrændstoffer (også kaldet agrobrændstoffer). Bioenergi sælges som en CO2-neutral energiressource, da planter optager kuldioxid, når de lever, og udleder drivhusgasser når de rådner, eller komposteres. Ideen er derfor, at man ligeså godt kan brænde dem, da drivhusgasser bliver ”inden for kredsløbet”.

Men mange forskere samt EU’s eget miljøagentur, EEA, mener, at bioenergi ikke er CO2-neutralt. Når man fx fælder et gammelt træ, går udledningen markant hurtigere ved forbrænding end ved kompostering, og hvis man planter et nyt træ, skal der gå op til flere århundreder, før regnskabet går op. Ikke overraskende er det derfor ikke særlig bæredygtigt at fælde en skov for at udvinde biomasse.

Man kan så holde sig til at udvinde biomasse fra allerede opdyrkede arealer, hvor man alligevel har fældet træerne. Sådan en tilgang vil dog betyde, at mindre landbrugsjord vil gå til fødevarer, hvilket vil øge priserne på fødevarer og underernæring i den tredje verden. Det industrielle landbrug udleder drivhusgasser pga. produktionen af sprøjtegift, og når hidtil jomfruelig jord inddrages til produktion af fx agrobrændstoffer, vil der ske en frigivelse af kulstof, der igennem mange år er blevet bundet i jorden og vegetationen. Landbrug står allerede for 20% af verdens udledninger af drivhusgasser. Dertil kommer udbredelse af monokulturer, hvilket skader biodiversiteten.

Den sidste mulighed er så at anvende bioaffald såsom gylle og kompost. Dette er det mest bæredygtige, da der her er tale om ressourcerester, som man alligevel skal af med. Her er problemet til gengæld, at bioaffald ofte er vanskeligere at bearbejde. Ifølge EEA bør bioenergi så vidt muligt baseres på bioaffald og prioriteres til el- og varmeproduktion – ikke brændstoffer.

En rapport fra Vedvarende Energi estimerer, at den indenlandske udledning af drivhusgasser fra biomasse i et 20-årigt perspektiv udgjorde 5,2 millioner tons CO2-ækvavilenter i 2012. Men disse udledninger medtages ikke i drivhusgasbudgettet, da man i FN og EU har vedtaget, at al bioenergi registreres som CO2-neutral. For at vide den fulde udledning af drivhusgasser i forbindelse med bioenergi, bliver man dog også nødt til at kigge uden for Danmarks grænser, for der importeres nemlig også biomasse. Importeret biomasse inkluderer primært træpiller, majs og energiroer. Størstedelen kommer fra andre EU-lande, men også fra Brasilien og Indonesien, hvor enorme arealer af tropisk regnskov er blevet brændt af for at fremstille bioethanol. Disse udledninger tælles heller ikke med, da man ifølge FN kun behøver at registrere emissioner nationalt.

Om bioenergi er bedre eller værre end fossile brændstoffer afhænger af metoden og biomassen, man anvender. Mange former for biomasse udleder faktisk større mængder drivhusgasser end fossile brændstoffer. Fx udledes der op til 50% mere kuldioxid per enhed, når man brænder træ, end når man udvinder energi fra kul. EU er den største producent, forbruger og importør af træpiller. Ifølge Danmarks statistik blev der i 2015 brugt træpiller for 40 millioner gigajoule, svarende til 1,6% af energiforbruget. Vindenergi udgjorde 2%.

Tilhængere af bioenergi siger også, at det vil udkonkurrere fossile brændsler. Men indtil videre er konkurrencen gået mindst lige så meget ud over fødevarer samt vind- og solenergi. Som eksempel valgte regeringen sidste år at skrotte havvindmøller til fordel for bioethanol.

I Danmark praler vi af at være et foregangsland, når det kommer til grøn energi. I 2012 udgjorde energi betegnet som vedvarende angiveligt 24,3% af den samlede energiproduktion i Danmark. Men dykker man længere ned i tallene, udgør bioenergi tre fjerdedele af disse 24,3%. Samme mønster gør sig gældende i resten af EU. Bioenergi er sjældent en bæredygtig energiressource – også selvom ordet begynder med ”bio”.

Det er et alvorligt problem, at bioenergi fejlagtigt klassificeres som vedvarende energi. Produktion af bioenergi medregnes i regeringers energiplaner og modtager statsstøtte. Misforståelsen er en forblindende hæmsko for en grøn omstilling, og det er til skade for både klimaet og mennesker i det globale syd. Hvis vi i fremtiden vil afværge alvorlige klimatiske konsekvenser, bevare biodiversiteten og fortsat have strøm i stikkontakten, er den eneste løsning at reducere vores energiforbrug og kraftigt øge investeringer i ægte vedvarende energi som vind- og solenergi. Samtidig skal der genplantes mere skov, der kan optage CO2. Et overforbrug kan aldrig blive bæredygtigt.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.